Miljøprojekt nr. 1484, 2013

Luftforurening fra togdrift i byområder

13-05-2013

Miljøstyrelsen iværksatte september 2012 et projekt til vurdering af, hvilken indflydelse tog samt mobile ikke-vejgående maskiner har på luftkvaliteten i byområder. Nærværende rapport har fokus på vurderinger af togdriftens bidrag til udslip og koncentrationer i København og Aarhus, mens resultater vedrørende mobile ikke-vejgående maskiner rapporteres særskilt.

Projektet er gennemført af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (AU) med Institut for Miljøvidenskab ved AU som udførende enhed. DCE varetager det tidligere Danmarks Miljøundersøgelsers opgaver med rådgivning af myndigheder, erhverv og offentligheden om faglige problemstillinger i relation til natur, miljø og energi.

Læs publikation