Miljøprojekt nr. 1460, 2013

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger

07-05-2013

Innovationspartnerskabet for anvendelse af fosfor fra spildevand of spildevandsslam blev etableret i december 2011. Partnerskabet blev oprettet som et led i regeringens affaldsstrategi 2010 og implementeringen af regeringens miljøteknologiske handlingsplan (2010-2011) ”Miljøteknologi  - til gavn for miljø og vækst”. Formålet med partnerskabet var at skabe en platform for strategisk samarbejde om udvinding og nyttiggørelse af fosfor i spildevand og spildevandsslam.

Partnerskabet fokuserede på følgende overordnede aktiviteter:

1. Udvikling af teknologier, herunder bl.a. identificering af behovet for videreudvikling af eksisterende teknologier og udvikling af ny teknologi

2. Markedsudvikling, herunder etablering af et grundlag for vurdering af det markedsmæssige potentiale for eksisterende direkte fosforanvendelse og for alternative teknologier. Desuden var målet med denne aktivitet at afdække barrierer og fremme betingelserne for markedsudviklingen.

3. Udvikling af regulering, herunder undersøgelse af muligheden for opstilling af målsætninger for øget genanvendelse af fosforressourcerne fra spildevand og spildevandsslam, samt at remme betingelserne for genanvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam.

Teknologiudvikling

I gruppen for teknologiudvikling blev der udarbejdet en liste over teknologier til udvinding/udnyttelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam. Listen omfatter eksisterende teknologier og veletablerede behandlingsteknologier for spildevandsslam. Herudover er der udarbejdet en oversigt over udviklingsteknologier til fosforudvinding fra spildevand og spildevandsslam, der indbefatter nye danske og udenlandske samt eksisterende udenlandske teknologier.

Som konkrete forslag blev det nævnt, at der bl.a. er behov

• for en forbedring af den biologiske fosforfjernelse på rensningsanlæg,

• behandling af rejektvand mhp. udvinding af fosfor samt

• forbrænding, der sikrer dedikeret forbrænding af spildevandsslam med efterfølgende kontrolleret deponering af slamaske i fosforbanker for at sikre at fosforressourcen kan udvindes, når teknologien er udviklet og/eller økonomien tillader.

Markedsudvikling

I denne gruppe blev der skabet et overblik over markedssituationen for anvendelse af spildevandsslam samt for potentielle markeder i relation til afsætning af teknolog for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam samt salg af oparbejdede fosforprodukter.

Ved gennemgangen af de forskellige slamprodukter og teknologier blev det vurderet, at de danske styrker i en eksportsammenhæng primært ligger inden for knowhow, og at der er muligheder for systemeksport uden for EU.

Reguleringsudvikling

Målsætningen for denne gruppe var at belyse og synliggøre de regulatoriske rammer for genanvendelse/udvinding af fosfor samt at afdække eventuelle uhensigtsmæssgie overlap på tværs af lovgivningen.

En af de udfordringer, der blev identificeret, var, hvorledes udvinding af fosfor fra slamaske vil kunne blive indplaceret i affaldshierarkiet, som beskrevet i affaldsbekendtgørelsen. Såfremt udvinding af fosfor fra aske ikke kan betragtes som genanvendelse, vil det være en barriere for videreudviklingen af teknologierne til udvinding af fosfor fra aske. Ligeledes blev vandsektorlovens bestemmelser om prisloftet nævnt som en anden udfordring, idet prisloftet kan have indflydelse på, om spildevandsforsyningerne vil indføre nye teknologier.

Læs publikation