Uden for serie, 2013

Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011

02-05-2013

Miljøstyrelsen orienterer her om litteraturhenvisninger til branchespecifikke retningslinier, renere teknologibeskrivelser, BAT- beskrivelser samt anden relevant branchespecifik litteratur til brug ved ansøgning om og udarbejdelse af miljøgodkendelser af godkendelsespligtige virksomheder

Evalueringen af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011 gennemgår hvordan tilskudsmidlerne er anvendt og hvilke resultater den har ført til. Der er særligt fokus på 147 Udviklings-, Test og Demonstrationsprojekter og 9 partnerskaber.

Evalueringen viser at Puljen til Udviklings-, Test- og Demonstrationsprojekter er afgørende for, at virksomhederne overhovedet kommer i gang med deres udvikling og/eller at de kommer hurtige i gang og får forkortet deres vej til markedet. Udviklingsprojekterne bliver også både større og bedre formidlet. Med ordningen er det lykkedes at tiltrække mange nye ansøgere. Samlet vurderes at projekterne kan forventes at føre til godt 100 nye patenter. Især inden for vandområdet er der optaget eller søgt mange patenter. De konkrete økonomiske effekter vil først kunne opgøres på længere sigt.

Evalueringen viser, at partnerskaberne kan skabe grundlag for bedre regulering, når dette er prioriteret i partnerskabets arbejde og at de skaber grundlag for udvikling af ny miljøteknologi, når der opstår et samspil mellem dem og midlerne til Udviklings-, Test- og Demonstrationsprojekter. På sigt forventes at partnerskaberne kan skabe et øget grundlag for eksport af dansk miljøteknologi til de vigtige BRIK-lande.

Læs publikation