Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2013

Opdateret national implementeringsplan for Stockholm Konventionen

15-02-2013

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer) trådte i kraft 17. maj 2004. Formålet med konventionen er at beskytte menneskers sundhed og miljøet imod POP-stoffer. Nationale implementeringsplaner (NIP’er) er en del af Danmarks rapporteringsforpligtelser under konventionen. Danmarks første NIP blev udarbejdet i 2006. Konventionen omfattede dengang 12 stoffer eller stofgrupper. Der er siden optaget 10 nye POP-stoffer under konventionen, og den opdaterede implementeringsplan beskriver situationen for de nye POP-stoffer i Danmark samt følger op på prioriterede indsatsområder i den sidste NIP, fx på PCB-området. Implementeringsplanen indeholder desuden en beskrivelse af de nye initiativer, som Danmark vil tage med henblik på den videre implementering af konventionen. De nye tiltag er beskrevet i en handlingsplan. Disse retter sig især mod stoffet PFOS, utilsigtet dannelse af dioxiner og andre POP-stoffer samt håndtering af affald med POP-stoffer.

Læs publikation