Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 145, 2013

Betydningen af gentagne pulse af lambda-cyhalothrin for makroinvertebratfaunaen i vandløb (PESTPULS)

17-12-2013

Insektgifte påvirker vandløbenes smådyr mere, når stofferne gentagne gange optræder i forhøjede koncentrationer, end hvis det kun sker en enkelt gang. Det viser et netop afsluttet forskningsprojekt. Resultatet er måske ikke overraskende, men ikke tidligere påvist under miljørealistiske forhold.
De negative effekter hos smådyrene bestod i øget dødelighed, øget transport med strømmen, ligesom de åd mindre af udlagte elleblade. Ferskvandstangloppen, der er vandløbenes mest udbredte, talrige, og måske mest betydende dyr, fik desuden færre unger. Effekterne betyder i praksis, at arts- og individrigdommen samt vigtige biologiske processer nedsættes i en periode på mindst en måned på de vandløbsstrækninger,
som påvirkes af giftpulsene.
Læs projektartikel, skrevet af forskerne bag rapporten

Læs publikation