Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 149, 2013

Indikatorer for biodiversitetsforbedringer i marknære småbiotoper ved etablering af sprøjtefri randzoner

15-04-2013

Projektet har undersøgt en række mulige indikatorer for biodiversitetsforbedringer i levende hegn som følge af reduceret pesticidbelastning ved etablering af sprøjtefri randzoner eller omlægning til pesticidfri dyrkning. Blomstringsintensiteten (antal blomster pr. plante) blev forøget for 1/3 af de tokimbladede arter allerede det år randzonen blev etableret og kan derfor benyttes som en hurtigt reagerende indikator. Etableringen af nye plantearter viste sig derimod at være en langsommere proces. På baggrund af forskelle i artssammensætning af bundfloraen kunne vi udpege 16 arter, der forekommer signifikant hyppigere i økologiske hegn end i konventionelle og dermed er potentielle indikatorer for økologiske hegn.
Læs projektartikel, der opsummerer rapportens resultater

Læs publikation