Miljøprojekt nr. 1445, 2012

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik

25-10-2012

Stimuleret reduktiv dechlorering (SRD) kan i nogle sager generere et affødt problem i form af akkumulering og spredning af nedbrydningsprodukterne cis-dichlorethylen og/eller vinylchlorid nedstrøms behandlingsområdet. Der er udarbejdet et litteraturreview med det formål at belyse omfanget af/årsager til dette problem, samt at undersøge mulige teknologier til håndtering af problemet. Litteraturgennemgangen viser, at det er et kompleks sammenspil af flere parametre, der fører til udfordringerne med nedbrydningsprodukterne. Dog tegner der sig et billede af, at de største udfordringer fås ved etablering af SRD i et kildeområde med høje forureningsniveauer i lavpermeable aflejringer.

Læs publikation