Miljøprojekt nr. 1423, 2012

Economic impact assessment of technical measures for managing the environmental requirements of the water framework directive for high-priority substances from contaminated soil

23-05-2012

Rapporten indeholder en vurdering af hvor mange forurenede grunde, som vil udgøre en potentiel risiko for at forurene recipienter, som er omfattet af vandrammedirektivet. Endvidere estimeres de økonomiske konsekvenser, som vil være forbundet med disse potentielle forureninger.

The report contains an estimation of how many contaminated sites will pose a potential risk of contaminating the recipients covered by the water framework directive. Further, the economic consequences of such potential contamination are estimated.

Læs publikation