Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 130, 2012

En pesticidforurening – 15 år efter

11-06-2012

Ved sammenligning med 15 år gamle målinger viser undersøgelsen, at ukrudtsmidlet MCPA optræder med uændret hyppigheden i morænelerslaget under Skælskør frugtplantage, formentlig som resultat af fortsat anvendelse af stoffet. Samtidig er der fundet høj hyppighed af mechlorprop (MCPP) og BAM, selv om disse stoffer ikke har været anvendt i plantagen de sidste 10-15 år. På plantagens vaskeplads for sprøjteredskaber findes der knapt 20 år efter pladsens nedlæggelse fortsat ”hot-spot” koncentrationer på cirka 300 µg/l af dichlorprop, MCPP og nedbrydningsprodukter heraf. Undersøgelsen viser, at der sker en dæmpet spredning af stofferne til grundvandsmagasinet, formentligt betinget af sprækker.
Kort populær artikel om rapporten

Engelsk resume
By comparison with 15 years old measurements this investigation reveals that the pesticide MCPA is present underneath Skælskør orchard with unchanged frequence, probably because of continued application of the compound until today. There has been found high frequency of mecoprop (MCPP) og BAM, despite these compounds have not been applied in orchard during the last 10-15 years. At the machinary yard of the orchard there have been found continued hot-spot concentrations up to 300 µg/L of dichlorprop, MCPP and their metabolites. The investigation shows that transport of the low concentrations of the pesticides is occurring into the underlying groundwater presumably along fractures in the aquitardl

Læs publikation