Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland

03-07-2012

Miljøstyrelsen har undersøgt analyserne af eksporterede spildevandsslam for at  vurdere, om grænseværdierne for PCB i det eksporteret slam er overholdt i Tyskland og Danmark. Analyserne viser, at alle undersøgte eksporter overholdt den tyske grænseværdi for PCB  til udbringning på landbrugsjord. I hovedparten af eksporten var indholdet under den danske vejledende værdi for PCB.

Rapporten har desuden analyseret indholdet af tungmetaller i slammet og viser, at de tyske grænseværdier er overholdt på nær fem prøver. Disse prøver er ikke udbragt på landbrugsjord men er i stedet blevet brændt pga. overskridelsen.

Indholdet af tungmetaller i det eksporterede slam overskrider den ene af de to typer danske grænseværdier. Det skyldes, at man i Danmark (i modsætning til i Tyskland) kan vælge mellem to vurderingsmetoder, når slammet skal vurderes. Er der tale om slam med højt fosforindhold anvendes en type grænseværdi. Er der tale om slam med lavt fosforindhold, vælges den anden type.

Læs publikation