Miljøprojekt nr. 1405, 2012

Risikoevaluering af fem miljøfremmede stofgrupper i spildevandsslam udbragt på landbrugsjord

01-02-2012

Rapporten analyser hvilke organiske stoffer eller stofgrupper i spildevandsslam, som udgør et realistisk problem for jordmiljøet. Rapporten giver en overordnet kortlægning af den relevante viden for fem stofgrupper: Bromerede flammehæmmere, Polyklorede biphenyler (PCB), polyflourede stoffer, lægemidler og muskstoffer. Fire af disse: PCB, lægemidler, muskstoffer og bromerede flammehæmmere udgør med stor sandsynlig ikke et miljøproblem for jordbundsorganismer, afgrøder og andre planter i relation til spildevandsslam. Den fundne sikkerhedsmargin for de polyflourede stoffer ligger derimod på grænsen af hvad EU anbefaler i deres retningslinjer.

Læs publikation