Miljøprojekt nr. 1410, 2012

Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af forskellige alternativer for håndtering og behandling af gipsaffald

07-12-2012

I rapporten undersøges de miljø- og samfundsøkonomiske effekter af fire forskellige behandlinger af gipsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger. Rapporten viser, at miljøpåvirkningerne knyttet til behandling af gipsaffald generelt er små.

Det resulterer i, at indsamling og transport samt udnyttelse af restfraktioner fra gipsaffaldet har relativ stor betydning for resultaterne. Rapporten viser, at der ikke er store miljøpotentialer ved at vælge den ene behandlingsform frem en anden, men anvendelse af gipsaffald i gipsplader eller til cementproduktion har dog en bedre miljøprofil end anvendelse i kompost eller som afdækningsmateriale.

De samfundsøkonomiske omkostninger ved de fire behandlingsformer er relativt ens, dog kan kompostløsningen for gips der indsamles via genbrugspladser være meget omkostningsfuld, når der indregnes de omkostninger til læsbaserede prøvetagninger af gipsaffaldet, som skønnes nødvendige i forhold til efterlevelse af Miljøstyrelsens regler herom.

Læs publikation