Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 133, 2011

Effekter af pesticidpolitiske virkemidler -en integreret analyse af effekter på økonomi landbrug og fauna

28-11-2011

Rapporten sammenfatter resultater fra projektet EU's landbrugsordninger og pesticidpolitikken. Ved at koble flere modeller undersøges økonomiske og økologiske effekter af to scenarier til regulering af landbrugets pesticidanvendelse, hhv. en randzone i markkanter og en omsættelig kvote.
Analysen viser, at kvotescenariet reducerer pesticidforbruget betydeligt, men uden at forbedre levebetingelserne for seks faunaarter, der udgør effektindikatorer. Randzonescenariet har stort set ingen effekt på fauna. De økonomiske effekter varierer for de to caseområder.
Analysens konklusioner skal tages med forbehold, fordi modelanalyserne ikke giver et fuldt realistisk billede af virkeligheden. Men projektet viser, at der er lovende perspektiver i at søge at modellere effekter hele vejen fra politikindgreb over landbrugspraksis til natur.

Download sammenfattende artikel om rapporten her

Projektets faglige bilagsrapporter kan downloades nedenfor:

Bilag 1: Christensen, Tove, Helle Ørsted Nielsen & Anders Branth Pedersen (2007): Effektivitet af virkemidler i pesticidpolitikken.
Bilag 2: Pedersen, Anders Branth, Helle Ørsted Nielsen, Tove Christensen (2007): Muligheder og barrierer på kort sigt i EU’s landbrugsordninger.
Bilag 3: Nielsen, Helle Ørsted, Tove Christensen, & Anders Branth Pedersen (2007): Mulige udviklingstendenser i EU's landbrugspolitik på langt sigt.
Bilag 4: Nielsen, Helle Ørsted, Berit Hasler, Lars-Bo Jacobsen, Chris Top-ping, Tommy Dalgaard, Tove Christensen & Anders Branth Pedersen (2010): Beskrivelse af politikscenarier.
Bilag 5: Jacobsen, Lars-Bo (2010): Samfundsøkonomiske konsekvenser af en reduceret pesticidindsats i dansk landbrug.
Bilag 6: Fonnesbech-Wulff, Anders, Berit Hasler og Helle Ørsted Nielsen (2010). Økonomisk modellering af landbrugets tilpasning til pesticidregule-ring. Baseret på beregninger med bedriftsmodeller i to case-områder.
Bilag 7: Dalgaard, Tommy, Christen Duus Børgesen og Finn Pilegaard Vin-ther (2010): Analyse af konsekvenser for drikkevandsinteresserne - baseret på modelberegninger af kvælstofudvaskning fra landbruget.
Bilag 8: Topping, Chris J. og Toke T. Høye (2010). Report on the wildlife impacts of unsprayed margin and quota scenarios as modelled in ALMaSS.

Læs publikation