Miljøprojekt 1366, 2011

Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger

Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening

31-05-2011

De mange kortlagte jordforureninger, der udgør en trussel mod grundvandet, gør det nødvendigt at fremskaffe tilstrækkelig viden om forureningerne til dels at kunne udføre troværdige risikovurderinger, dels for at kunne foretage de rigtige oprydninger.
Gennem årene er der i Danmark opnået stor viden, erfaring og rutine med risikovurderinger af jordforureninger, blandt andet ved hjælp af Miljøstyrelsens vejledninger (Miljøstyrelsen, 1996; Miljøstyrelsen, 1998) og JAGG-modellen (Miljøstyrelsen, 2009c). Undersøgelser og oprydninger er imidlertid meget dyre, og det er derfor vigtigt at de mest truende forureninger ryddes op først. Det store spørgsmål for regionerne er derfor: Hvor og hvordan beskytter vi vores grundvand bedst muligt?
Udover jordforureningsloven vil vandplanerne under Vandrammedirektivet sætte yderligere krav til at sikre den bedst mulige grundvandsbeskyttelse. Set samlet har det affødt et behov for at gennemføre risikovurderinger på oplandsskala.
Rapporten opstiller en vision for den fremtidige risikovurdering på oplandsskala og identificeret udviklingsbehov. Samtidig afdækkes de hidtidige erfaringer med risikovurderingsmetoder og -værktøjer i Danmark, primært centreret om JAGG, behovet for at gennemføre risikovurderinger af grundvandstruende jordforureninger på oplands- og regional skala, samt hvordan risikovurderingerne på oplandsskala bliver udført i dag.

Læs publikation