Forvaltningsplan for hasselmus

20-06-2011

Beskyttelse og forvaltning af hasselmusen, Muscardinus avellanarius og dens levesteder i Danmark

Forvaltningsplanen for hasselmusen er en opfølgning af den danske implementering af EU's habitatdirektiv.

Planen giver en opdateret status for artens lovgivningsmæssige beskyttelse, udbredelse og bestandsudvikling i Danmark, samt fremtidsprognose.

Den nyeste viden om artens biologi, krav til levevis, trusler, igangværende forskning og overvågning, seneste international erfaring, driftshensyn og spredningsmuligheder mv. gennemgås i planen.

Endelig angiver planen målsætning, succeskriterier, aktiviteter samt gode råd til brug for den fremtidige forvaltning af arten.

Planen indeholder til slut en gennemgang af de tilskudsordninger der findes indenfor skovdrift, skovrejsning, pleje, vildtplantninger, læhegn mv. som private skov- og jordbrugsejere kan søge, til gavn for hasselmusen.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Findes kun elektronisk. Må citeres mod kildeangivelse.


Se også

Læs forvaltningsplan