Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 3, 2011

Risici ved ophævelsen af kvotebekendtgørelsen for NOx og SO2 for kraftværkerne

07-07-2011

Rapporten indeholder en vurdering af risici for en stigning i NOx-emissionen i forbindelse med ophævningen af ”Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker”, nr. 885 af 18. december 1991. I rapporten er der både fokuseret på de hidtidigt omfattede værker, men også foretaget en fremskrivning for de hidtidigt omfattede værker for årene 2010, 2015, 2020 og 2025.  Fremskrivningen viser, at NOx-emissionen forventes at falde gradvist over fremskrivningsperioden. Klimakommissionens anbefalinger indgår ikke i fremskrivningerne.

Læs publikation