Miljøprojekt 1346, 2011

Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug

31-01-2011

I projektet blev der etableret et simpelt båndfilter til opkoncentrering af slam på dambrug. Forsøget viste, at det ved umiddelbar afvanding af skyllevand fra renseprocesserne i dambrug er muligt at reducere udledningen af næringssalte og organisk materiale væsentligt og dermed mindske udledningen til vandmiljøet. Det blev vist, at det med et simpelt båndfilter er teoretisk muligt at mindske udledningen til recipienten med hhv. 12, 61 og 53 % af kvælstof, fosfor og COD.
Forsøget viste, at metoden er sikker i drift, nem at anvende og anlægsinvesteringen er relativt begrænset. Den samlede omkostning til forrentning, afskrivning og drift er estimeret til 480 – 590 kr. pr. dag, eller en årlig omkostning på 175.000 – 215.000 kr. Det afvandede slam endte med et tørstofindhold på ca. 8 %, mod typisk 3 %.

Læs publikation