Miljøprojekt 1397, 2011

Udlederkontrolsystem på modeldambrug type 3

02-12-2011

Overholdelse af udledervilkår for modeldambrug vurderes med stikprøvebaserede egenkontrolprogrammer. Akvakulturudvalget anbefaler, at der sker en udvikling af on‐line teknologi.
Projektets formål er at afprøve et kontinuerligt målesystem på modeldambrug type 3 mhp. at monitere udledninger og driftsparametre.
Projektet er gennemført på Løjstrup Dambrug (modeldambrug type 3) i perioden 2010 til 2011. Resultaterne er sammenholdt med resultater fra et stikprøveprogram.
Det vurderes, at det er muligt at monitere et modeldambrug type 3 med on-line metoder med høj validitet, men at der er behov for yderligere afklaringer.
Konklusionerne bygger jf. rapporten på fem forudsætninger

  1. Installation af udstyr skal tænkes ind i designet af dambruget, før det bygges. Efterfølgende montering på eksisterende anlæg kan være problematisk og kan nødvendige større anlægsmæssige ændringer.
  2. Der skal etableres faste procedurer for løbende vedligehold og kalibrering af udstyret, og denne del skal – i det mindste på kort sigt - outsources til en professionel aktør.
  3. Økonomisk lønsomhed kræver som minimum, at resultater fra on-line målinger kan erstatte resultater fra stikprøvetagningen, så der ikke skal afholdes udgifter til både on-line målinger og analyser af stikprøver.
  4. Der skal etableres en IT arkitektur, hvor måleresultater opsamles, bearbejdes og præsenteres således, at både myndigheder og opdrætter kan gøre brug af dem. Det anbefales, at der opbygges en fælles IT platform, og at denne del outsources.
  5. Det følger af krav til vedligehold og opbygning af IT arkitektur, at der skal opbygges et vist minimumsmarked for systemet. Det vil således være nødvendigt, at programmet anvendes på flere anlæg.

Der er behov for yderligere afklaringer og optimeringer, og det anbefales derfor, at der gennemføres yderligere undersøgelser på området.

Læs publikation