Miljøprojekt 1395, 2011

Punktkilders påvirkning af grundvandsressourcens kvalitet

15-12-2011

På baggrund af de seneste 25 års data i Jupiter databasen er der gennemført en landsdækkende kortlægning og analyse af punktkilders påvirkning af grundvandet. Analysen viser bl.a., at klorerede opløsningsmidler er den punktkilderelaterede stofgruppe, som er fundet oftest i grundvandet.  Klorerede opløsningsmidler forekommer først og fremmest i grundvandet under byområder og hyppigst i hovedstadsområdet. Aromatiske kulbrinter er fundet næsten lige så hyppigt som klorerede opløsningsmidler, men sjældnere i koncentrationer, som overstiger kvalitetskriterierne for grundvand. MTBE findes mindre hyppigt og sjældent over kvalitetskriteriet. For alle tre stofgrupper er der muligvis en tendens til, at koncentrationerne i grundvandet er faldende.

Læs publikation