Miljøprojekt 1345, 2010

Nedfældning af gylle i vintersæd

28-10-2010

Der findes i dag et antal kommercielt tilgængelige nedfældningssystemer, som kan benyttes til nedfældning af gylle i vintersæd. Disse systemer, der som hovedregel er udviklet til nedfældning i græs, har en begrænset arbejdsbredde, hvilket medfører højere køreskader og tab af udbytte sammenlignet med slæbeslangeudlægning.
Nedfældning i vintersæd med nuværende tilgængelige systemer vurderes at kunne begrænse ammoniakfordampningen fra den udbragte gylle med mellem 40 og 50 % sammenlignet med slæbeslangeudlægning, mens nedfældning med disse systemer har en begrænset effekt på lugtgenen af gylleudbringningen. Disse fordele skal dog sammenholdes med, at emissionen af lattergas fordobles og de betydelige meromkostninger pga. køreskader mm.

Læs publikation