Ulvedybet

Reservatfolder - nr. 5

27-01-2010

Ulvedybet Vildtreservat er en inddæmmet, lavvandet brakvandsfjord der ligger mellem de tidligere limfjordsøer Øland og Gjøl. En vejdæmning med sluse afspærrer Ulvedybet fra Limfjorden. Ulvedybet, som det kendes i dag, blev skabt i forbindelse med et større landvindingsarbejde på søterritoriet i 1914-1921. Dæmningen blev opført i 1919. Engarealerne græsses for at holde tagrørsbevoksningen nede, og dermed skabes større engområder. Dette skaber bedre forhold for de truede engfugle, som brushane, stor kobbersneppe og engryle.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave hos  Naturstyrelsen – Thy .

Læs publikation