Sydlolland

Reservatfolder

22-02-2010

I farvandet omkring den sydlige del af Lolland er der oprettet 4 vildtreservater: Hyllekrog, Nysted Nor, Rødsand og Frejlev Vig. Området er udpeget som Ramsar- og EF-fuglebeskyttelses- 
område og har international betydning for en lang række vandfuglearter. Området er endvidere af stor værdi for den danske bestand af spættet sæl. 

Hyllekrog Vildtreservat omfatter 7500 ha, hvoraf 7335 ha er søterritorium, og 165 ha er land. Reservatets vandområder er fladvandede og næringsrige. Størstedelen af de tilgrænsende landarealer mod nord er inddigede med enkelte våde forlandsarealer. Reservatet afgrænses mod syd af Hyllekrog og dennes fortsættelse mod øst i sandrevlen Rødsand.

Reservatet er en vigtig rasteplads for svaner, gæs og små dykænder. Reservatet kan få større betydning for specielt svømmeænder, som får bedre muligheder for at raste og søge føde ved Hyllekrog. Reservatet ligger centralt på vandfuglenes trækrute gennem Østersøen.

Tjørneholm, Kalveholm og Hylleholm er udlagt som ynglereservater med forbud mod færdsel i fuglenes yngletid. Øerne er vigtige ynglelokaliteter og af rugende arter kan nævnes gråand, skeand, ederfugl, rødben, klyde, strandskade, havterne, splitterne og hættemåge.

Nysted Nor Vildtreservat omfatter 147 ha, hvoraf 80 ha er søterritorium, og 67 ha er land. Landskabet i og omkring reservatet er præget af havneanlæg og bymæssig bebyggelse, men på vestsiden findes skovområder, engarealer og bevoksninger af tagrør og anden sumpvegetation. I efterårs- og vintermånederne raster især gråand, troldand, hvinand, taffeland, knopsvane og blishøne. Af ynglende vandfugle ses gråand og blishøne.

Frejlev Vig Vildtreservat i Guldborgsund Bredning omfatter 31 ha, hvoraf 6 ha er søterritorium og resten landarealer. Landskabet i og omkring reservatet består af engarealer, rørskove samt skov og marker. Søterritoriet, både i og udenfor reservatet, er meget lavvandet og med store sten. Af ynglende vandfugle ses gråand, blishøne, rødben og dobbelt bekkasin. Af rastende fugle ses i størst tal gråand, krikand, gravand, troldand, knopsvane og blishøne.

Rødsand Vildtreservat er oprettet af hensyn til en ynglebestand af spættet sæl og omfatter 450 ha af farvandet omkring den vestlige del af Rødsand. Den del af revet, der ligger indenfor reservatets område, består af en smal ubevokset landtange, som ved høj vandstand oversvømmes helt eller delvist. Spættet sæl og den noget større gråsæl benytter året igennem revet som hvileplads. Foruden at være yngle- og rasteplads for sæler er Rødsand yngleplads for måger og terner.

Nye reservater for vandfugle

Hyllekrog Vildtreservat er et af de ca. 50 reservater, der bliver oprettet eller udvidet inden år 2000. Det har Folketinget besluttet i forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, som trådte i kraft i 1994.

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Reservaterne er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde.

Det forventes – blandt andet på baggrund af erfaringer fra forsøgsreservater i Limfjorden og ved Møn – at reservaterne vil medføre en forøgelse af rastende fugle i områderne. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive væsentligt forøgede.

Effekten af reservaterne vil blive fulgt gennem et overvågningsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.