Miljøprojekt, 1300, 2009

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2007

21-10-2009

Baggrund og formål

Statistikken følger udviklingen på emballageområdet og leverer data, der kan anvendes af myndigheder, genvindingsindustrien, industrien og andre interesserede til at vurdere igangværende aktiviteter vedrørende indsamling og genanvendelse af emballageaffald. På den måde opnår vi et kendskab til, hvor meget der er indsamlet og oparbejdet.

Oplysningerne sammenholdes med, hvad der potentielt kunne indsamles. Potentialet er beregnet på baggrund af oplysningerne fra producenter samt med udgangspunkt i Danmarks Statistiks vare- og udenrigshandelsstatistik. Potentialerne bliver årligt publiceret i ”Emballageforsyningen i Danmark”.

Miljøstyrelsen anvender oplysninger i statistikken som grundlag for styrelsens indberetning til EU i henhold til emballagedirektivet. Ifølge direktivet skal Danmark – og de øvrige medlemsstater – senest den 31. december 2008 genanvende mindst 55 procent af emballageaffaldet. Der er dog særskilte mål for hvert emballagemateriale:


- 60 procent af pap- og papiremballageaffald
- 60 procent af glasemballage
- 22,5 procent af plastemballage
- 50 procent af metalemballage
- 15 procent af træemballage

For at opnå målene er der i regeringens affaldsplan, Affaldsstrategi 2005-2008, udstukket rammer for kommunernes lokale affaldsplaner for indsamling af brugt emballage. Det er reguleret i affaldsbekendtgørelsen og pantbekendtgørelsen.

Danskerne genanvender meget

Den samlede forsyning af de fem emballagematerialer er beregnet til 978.960 tons i 2007. Heraf blev der indsamlet 556.400 tons til genanvendelse eller knapt 57 procent af al emballage. EU kommissionens mål er minimum 55 procent inden udgangen af 2008. Danmark opfylder alle de opstillede mål i EU´s emballagedirektiv, med undtagelse af genanvendelsen af plastemballage. Hvis vi forudsætter samme forbrug som i 2007 skal indsamlingen af genanvendeligt plastemballage øges med 1.500 tons, i opgørelsen for 2008. Dette er sandsynligt, da der har været øget fokus på indsamlingen fra de private husstande.

Glasemballage

Der blev i alt anvendt 142.380 tons glasemballage i 2007. Vin- og spiritusflasker udgør godt 83 procent af forbruget af glas. I forhold til 2006 er der tale om et fald i forbruget. Genanvendelsen af glasemballage blev på 124.941 tons hvilket svarer til 88 procent af potentialet. I mængden indgik 50.800 tons genbrugelige vinflasker, mens resten bestod af skår. Af de indsamlede genbrugelige flasker blev 13.600 tons genpåfyldt i Danmark mens resten blev eksporteret. Mængden af glasemballage i pant- og retursystemer indgår ikke heri.

Metallemballage

Oplysninger for metalemballage viser, at der blev anvendt 35.082 tons metalemballage i 2007. Knap en 25 % af den anvendte metalemballage var fremstillet af aluminium, mens resten primært bestod af stålemballage herunder hvidblik. Der blev genanvendt 30.467 tons svarende til 86,8 % af potentialet. I mængden indgår forbrændingsskrot. Der er således tale om en stigning i forhold til 2006, hvor der blev indsamlet 26.137 tons. Stigningen skyldtes primært en øget indsamling af aluminiumsemballage.

Plastemballage

Forbruget af plastemballage i 2007 er opgjort til 191.978 tons. Hovedparten (70 procent) af forbruget bestod af PE (polyethylen). Genanvendelsen af plastemballage blev beregnet til 41.787 tons, svarende til 21,8 procent af forbruget og blev næsten udelukkende indsamlet fra erhvervsvirksomhederne. I henhold til EU’s Emballagedirektiv skal der indsamles 22,5 procent inden udgangen af 2008. Dette krav er altså ikke er nået.

Træemballage

Forbruget af træemballage i 2007 er opgjort til 107.500 tons. Kun en begrænset mængde træemballage går gennem det traditionelle affaldsbehandlingssystem, en stor mængde ender i brændeovne og træfyr. Hovedparten (80 %) af træemballage består af træpaller, derudover findes en mængde pakkasser, tremmekasser og trætromler. I 2007 blev der indsamlet og repareret ca. 1,6 mio. EUR træpaller. I forhold til det samlede træemballage forbrug udgør den genanvendelige mængde 32,9 procent i 2007.

Papir- og papemballage

Det samlede forbrug af nyt papir i 2007 udgjorde 1.380.500 tons, hvilket svarer til et fald på 4,8 %, i forhold til 2006. Produktionen af nyt pa¬pir på de danske papirfabrikker blev 230.544 tons. Til produktionen indgik 229.039 tons returpapir. Genanvendelsen af returpapir er opgjort til 840.600 tons, hvilket svarer til 60,9 procent af potentialet. ”Handel og kontor” samt ”private husholdninger” bidrog tilsammen med 78 procent af indsamlingsmængden. ”Aviser og ugeblade” samt skrivepapir m.v.” tegnede sig for henholdsvis 28 og 55 procent af det samlede returpapirforbrug på danske fabrikker, hvilket svarer til en totalmængde på 190.000 tons.

Den samlede forsyning af nyt papir til produktion af papir- og papemballage skønnes at udgøre ca. 518.622 tons af det samlede papir- og pappotentiale. Indsamlingen af ”blandet papir- og kartonemballage” samt ”bølgepapemballage” opgøres til 313.559 tons eller 60,5 procent af papir- og papemballagepotentialet.

Læs publikation