Vresen

Reservatfolder - nr. 35

16-03-2009

Landskabet 

Reservatet består af en lille rest af øen Vresen samt sandrevlen Langesand, der tilsammen udgør en ca. 1 km lang ø. Øen udgør sammen med revene mod syd og Sprogø mod nord en del af en morænebue skabt af Storebæltgletcheren. Vresen har tidligere været bevokset med egekrat. Denne del af øen er nu eroderet bort. Vegetationen på øen består især af marehalm og græs. 
Rastende fugle 

Vresen Vildtreservat er en del et lavvandet havområde i Storebælt og mellem Fyn og Langeland, der er udpeget som fuglebeskyttelsesområde. Muslingebankerne omkring Vresen er et meget vigtigt fourageringsområde for ederfugl. Sandrevlerne er betydningsfulde som rasteplads for grågås og skarv samt som fældningsplads for toppet skallesluger.

Ynglefugle 

Øerne omkring Danmark og især mange af de ubeboede, er vigtige ynglepladser for vore ande- og vadefugle. Igennem de senere år er der for flere arter konstateret en betydelig nedgang i nogle ynglebestande. For at beskytte fuglene er der på en række øer herunder Vresen i Storebælt indført forbud mod færdsel i fuglenes yngleperiode. Af ynglefugle er ederfugl og sølvmåge de mest almindelige. Antallet varierer, men de fleste år ruger flere hundrede par af begge arter på øen. Her yngler også sildemåge, strandskade, gråand, knopsvane og grågås.

Vildtreservat 

Miljøministeren har med virkning fra 1. juli 2002 udvidet reservatet til at omfatte 300 meter af søterritoriet omkring øen. Reservatet omfatter 123 ha. Heraf er 4 ha landarealer. 

Reservater for vandfugle

Danmark er et vigtigt knudepunkt på trækvejene for millioner af svaner, gæs, ænder og vadefugle. For at yde vandfuglene beskyttelse imod jagt og anden forstyrrelse under deres ophold i Danmark er der etableret et netværk af natur- og vildtreservater. Reservaterne er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde. En række reservater sikrer herudover fugle og sæler fred i yngletiden. Der findes i dag 98 natur- og vildtreservater. Reservaterne spænder fra store internationalt vigtige vådområder som for eksempel Vadehavet, Ringkøbing Fjord og Det sydfynske Øhav til små reservater af overvejende lokal betydning. Reservaterne muliggør, at flere fugle opholder sig i danske kystnære områder og i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over gode muligheder for naturoplevelser i den danske natur.