Voerså - Stensnæs Vildtreservat

Reservatfolder

16-03-2009

Landskabet 

Arealerne langs kyststrækningen mellem Stensnæs og Voerså består af strandenge, rørsumpe og opdyrkede arealer der især anvendes til høslet. 

Ved Stensnæs findes en større lagune bag klitrækken. Den er dannet af odden ved Stensnæs der en del af en krumodde- dannelse, hvor der løbende sker aflejring og tilvækst af landarealer. Fra området ved lagunens udløb og nordpå ligger strandengen bag en klitrække. Ved Voerså findes typiske strandengsdannelser med loer og pander.

Ud for strandengen ligger et lavvandet havområde med vader og sandbanker. Undervandsvegetationen i de dybere områder består af havgræs og i mindre grad ålegræs.

Rastende fugle 

Voerså-Stensnæs er en del af det EF-fug-lebeskyttelsesområde, der er udpeget i Ålborg Bugt mellem Lyngså i nord og Dokkedal syd for Limfjorden.

Området er af international betydning for lysbuget knortegås, gravand, ederfugl, sort-and og fløjlsand samt betydningsfuld for mørkbuget knortegås, pibeand, krikand og flere vadefugle bl.a. almindelig ryle, hjejle, strandhjejle og rødben.

Ynglefugle 

Strandengene ved Voerså-Stensnæs er et vigtigt yngleområde for mange kystfuglearter bl.a. rødben, klyde, stor præstekrave og for småfugle som gul vipstjert og engpiber. På Stensnæs Flak yngler undertiden terner og måger.

Vildtreservat 

Miljø- og Energiministeren har med virkning fra 1. september 2001 udlagt engene mellem Voerså og Stensnæs og den tilstødende del af søterritoriet som vildtreservat. Reservatet omfatter 656 ha, heraf er 235 ha landarealer.

Reservatets afgrænsning og bestemmelser er fastsat i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 25. juni 2001 om Voerså-Stensnæs Vildtreservat.

Nye reservater for vandfugle 

Voerså-Stensnæs Vildtreservat er et af de ca. 50 reservater der er blevet oprettet eller udvidet siden 1993. Baggrunden er en folketingsbeslutning i forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning som trådte i kraft i 1994.

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Reservaterne er fristeder hvor fuglene har fred til at raste og søge føde.

Effekten af reservaterne bliver fulgt gennem et overvågningsprogram som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.

Det forventes, blandt andet på baggrund af de foreløbige resultater af overvågningen, at etableringen af Voerså-Stensnæs Vildtreservat vil medføre, at flere fugle vil opholde sig i området og i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive større.