Tissø

Reservatfolder - nr. 85

16-03-2009

Landskabet 

Tissø er med et areal på ca. 12,3 km² Danmarks fjerdestørste sø. Søen er karakteriseret af store vandstandssvingninger. De brede enge og rørskove er ofte vanddækkede om foråret og tørlagte om sommeren. I sensommeren og om efteråret er vandet ofte så lavt, at kysten består af sand og sten.

På østsiden findes tørre overdrevsskrænter med en interessant plantevækst. Her ligger tillige en lille løvskov kaldet Klinteskoven.

Langs østsiden af Tissø er en smal landbræmme mellem landevejen og søen fredet fra Lille Fuglede i nord til Sæby Kirke i syd. Herfra fortsætter det fredede område langs søens sydside til Hallenslev. Formålet med landskabsfredningen fra 1956 er dels at sikre udsigten, dels hensynet til plantelivet.

Fuglene 

Tissø er et vigtigt rasteområde for vandfugle. Her ses blandt andet toppet lappedykker, stor skallesluger, forskellige svømme- og dykænder, grågås, sædgås, kanadagås, knopsvane, sangsvane, pibesvane og blishøne.

Strandenge og rørskove er desuden levested for ynglende fugle, som for eksempel klyde, dværgterne, rørspurv, rørsanger og rørhøg. Desuden kan der ses rørdrum, skægmejse, pungmejse og græshoppesanger.

Vildtreservat 

Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. september 1998 udlagt Tissø som vildtreservat. Reservatordningen omfatter bestemmelser for jagt og færdsel. 
Reservatet dækker i alt 670 ha, heraf 60 ha landarealer.

Jagt 

Jagt på vandfugle er som hovedregel forbudt. Jagtberettigede kan dog efter aftale udøve jagt på vandfugle fra skydeskjul langs søkanten samt på og fra reservatets landarealer i perioden 1. september til 31. december.

Færdsel 

Brætsejlads, motorbådssejlads med højere hastighed end 5 knob samt sejlads med udlejningsfartøjer er forbudt.

Færdsel er af hensyn til ynglende fugle forbudt fra 1. april til 15. juli på landarealerne fra Klinteskovens sydkant til reservatets syd-vestskel samt på vandarealet ud for disse arealer i en afstand af 100 m fra søbredden.

Færdsel i øvrigt 

Klinteskoven 

Der opfordres til, at færdsel kun foregår på anlagte stier. I øvrigt henvises til naturbeskyttelseslovens regler for færdsel i private skove.

Hele Tissø 

Af hensyn til dyrelivet må almenheden ikke sejle eller færdes i rørskovene eller på den del af søen, som ligger indenfor 100 meter fra rørskovene eller søbredden. Sejlads med sejl eller motor må kun ske med tilladelse fra Vestsjællands Amt. Isbådssejlads er dog tilladt uden for vildtreservatet og uden for 100 meter zonen. Kørsel med motorkøretøjer på isbelagte dele af søen er ikke tilladt. Erhvervsmæssig udlejning af kanoer m.v. er ikke tilladt. Ruser skal være forsynet med odderriste.

Reservater for vandfugle

I forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, der trådte i kraft i 1994, besluttede Folketinget, at det danske reservatnetværk for vandfugle skulle udbygges. Inden år 2000 vil ca. 50 reservater derfor blive oprettet eller udvidet.

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk af beskyttede områder for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Tissø Vildtreservat er en del heraf. Reservaterne er fristeder, hvor fugle og pattedyr har fred til at raste og søge føde.

Det forventes - blandt andet på baggrund af erfaringer fra forsøgsreservater i Limfjorden og ved Møn - at reservaterne vil medføre, at flere fugle opholder sig i områderne i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive større.

Effekten af reservaterne vil i udvalgte områder blive fulgt gennem et overvågningsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.