Tårs Vig

Reservatfolder - nr. 82

16-03-2009

Landskabet 

Tårs Vig, Sakskøbing Fjord og farvandet sydøst for Askø er et stort lavvandet brakvandsområde med mange sten og grunde. Vanddybden er de fleste steder mindre end 2 meter, og ved Kalløgrå findes tørlagte vadeflader ved lavvande. 

De omgivende landarealer veksler mellem inddigede arealer, skove og strandenge.

Fladet er en vig, som er afskåret fra havet af et dige. Ved Fladet omfatter reservatet også mosearealer, bevoksninger med tagrør, engarealer, krat og hegn. Mod syd grænser reservatet op til skovområder, enge og dyrkede marker.

Vigsø er en ca. 14 ha stor ubeboet ø. Øen er 1,5 km lang og på det bredeste sted ca. 200 m. Mod vest og øst danner øen smalle sandtanger.

Fuglene 

Tårs Vig og den lavvandede del af farvandet sydøst for Askø er et vigtigt rasteområde for en række vandfuglearter. Området har således stor betydning for knopsvane, grågås, toppet skallesluger, stor skallesluger og blishøne. Af rastende fugle ses også gråand, krikand, pibeand, skeand, spidsand og knarand i store antal.

Vigsø og Fladet er vigtige ynglelokaliteter. De mest almindelige ynglefugle er grågås, gråand, krikand, skeand, ederfugl, toppet skallesluger, strandskade, havterne, knopsvane samt storm- og sølvmåge.

Vildtreservat 

Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. september 1997 udlagt Tårs Vig, Sakskøbing Fjord og farvandet sydøst for Askø som vildtreservat. Reservatet viderefører reservaterne Vigsø og Fladet. Fladet blev oprettet som vildtreservat i 1941 og Vigsø i 1983.

Reservatordningen indebærer, at jagt er forbudt eller begrænset, at færdsel er forbudt hele året ved Fladet og fra marts til midt i juli på og omkring Vigsø. Reservatet omfatter i alt 5.769 ha.

Nye reservater for vandfugle

Tårs Vig Vildtreservat er et af de ca. 50 preservater, der bliver oprettet eller udvidet inden år 2000. Det har Folketinget besluttet i forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, som trådte i kraft i 1994.

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Reservaterne er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde.

Det forventes - blandt andet på baggrund af erfaringer fra forsøgsreservater i Limfjorden og ved Møn - at reservaterne vil medføre, at flere fugle opholder sig i områderne i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive større.

Effekten af reservaterne vil blive fulgt gennem et overvågningsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.