Sødring

Reservatfolder - nr. 92

16-03-2009

Landskabet 

Fra færgestedet ved Udbyhøj udvider Randers Fjord sig i et bredt, fladvandet vadeområde, hvor nye flade øer dukker op omkring de 2 større Mellempolde nord for sejlrenden. Kyststrækningen mod nord til Mariager Fjord omfatter strandenge og inddigede områder ved Overgård inklusive tilstødende fladvandsarealer med spredt vegetation af ålegræs og havgræs.  

Ved Sødringholm ligger større arealer med strandeng udenfor et relativt lavt dige. Nogle af arealerne har tidligere været dyrket, men er nu atter lagt ud til græsning. Tilsammen udgør de det største sammenhængende strandengsområde i Århus Amt. Et område på 38 ha er fredet for at sikre et uforstyrret strandengsareal med forgrenede losystemer.

Rastende fugle 

Det lavvandede havområde med vader og tilstødende strandenge er et vigtigt rasteområde for ande- og vadefugle.

Langs kysten ses især i efterårsmånederne store flokke af rastende vadefugle som alm. ryle, hjejle, stor regnspove og strandskade. Inde under kysten ses også større forekomster af andefugle som gråand, pibeand, gravand, krikand, hvinand, knopsvane, sangsvane samt blishøne. Længere til havs raster flokke på flere tusinde dykænder blandt andet ederfugl og sortand.

På strandengene og langs kysten søger den lysbugede knortegås føde i vinterhalvåret. Arten yngler på Svalbard og området ved Randers og Mariager fjorde er af international betydning for den lille og truede bestand på godt 5.000 lysbugede knortegæs.

Ynglefugle 

Mellempolde ud for Sødring og de nydannede øer langs sejlrenden er gode ynglelokaliteter for især terner og vadefugle, blandt andet havterne, rødben, stor præstekrave og strandskade. Desuden forekommer enkelte ynglende par af gråand og ederfugl. På strandengene yngler desuden vibe, dobbeltbekkasin, klyde og alm. ryle.

Vildtreservat 

Miljø- og Energiministeriet har med virkning fra 1. maj 1999 udlagt det kystnære havområde ved Sødring som vildtreservat.

Reservatordningen indebærer, at jagt og brætsejlads er forbudt i den sydlige del af reservatet ud for Sødring, mens der er forbud mod motorbådsjagt og opsøgende jagt i den øvrige del af reservatet.

På Mellempolde og småøer nord for sejlrenden er færdsel forbudt fra 1. april til 15. juli af hensyn til ynglende kystfugle.

Reservatet omfatter i alt 2.255 ha fordelt på 25 ha land og 2.230 ha søterritorium.

Nye reservater for vandfugle 

Sødring Vildtreservat er et af de ca. 50 reservater, der bliver oprettet eller udvidet inden år 2000. Det har Folketinget besluttet i forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, som trådte i kraft i 1994. 
De nye reservater udbygger det eksisterende netværk for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Reservaterne er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde.

Det forventes - blandt andet på baggrund af erfaringer fra forsøgsreservater i Limfjorden og ved Møn - at reservaterne vil medføre, at flere fugle opholder sig i områderne i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive større.

Effekten af reservaterne vil blive fulgt gennem et overvågningsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.