Skælskør

Reservatfolder - nr. 14

16-03-2009

Skælskør Fjord og Nor 

Skælskør Inder-og Yderfjord er et lavvandet fjordområde. Kun i sejlrenden er vanddybden over 2 meter dybt. Syd- og østsiden af inderfjorden udgøres af det landskabsfredede Borreby Gods med udstrakte og ubrudte landbrugsarealer og den store mose Borreby Mose/Gammelsø.

Skælskør Nor ligger nord for Skælskør by og har forbindelse til Inderfjorden via et ganske smalt løb gennem byen.

Vildtreservat

Områdets store betydning for vandfugle har medført, at det er udpeget som såkaldt fuglebeskyttelsesområde i henhold til EF's fuglebeskyttelsesdirektiv. Skælskør Fjord er tillige omfattet af den internationale "Ramsar-konvention". Dette forpligter os til at passe særligt godt på naturområdet og beskytte stedets fugleliv.

Skælskør Nor Vildtreservat blev oprettet i 1942. Miljø- og Energiministeriet har med virkning fra den 1. september 1995 besluttet at udvide reservatordningen til også at omfatte Skælskør Fjord. Skælskør Vildtreservat omfatter et areal på ca. 550 ha. Heraf er 534 ha søterritorium og resten - ca. 16 ha - er landareal.

Reservatbestemmelser

Bekendtgørelse 
Reservatets afgrænsning og reservatbestemmelserne er fastsat i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 26. juni 1995 om Skælskør Vildtreservat.

Færdsel og sejlads 

  • På øen Kidholm er der adgangsforbud i perioden 1.5 - 15.7
  • Motordrevet sejlads med mere end 5 knob er forbudt udenfor sejlrenden i Skælskør Fjord.
  • Brætsejlads er tilladt i perioden 01.05 - 15.08 i området vest for sejlrenden i inderfjorden.
  • Sejlads med vandscootere, jetski og lignende er forbudt.

Jagt 

  • Jagt er forbudt i den sydlige del af Noret og i Fjorden øst for Vasebro. Forbudet gælder dog ikke for Borreby Gods, der kan afholde indtil 4 jagter om året i fjorden.
  • I den nordlige del af Noret og Fjorden vest for Vasebro, er jagt i tidsrummet fra kl. 10 til ½ time før solnedgang forbudt. Kun jagt fra opankret pram er tilladt. 

Fuglebeskyttelse

Fuglelivet 

Reservatets betydning for ynglende vandfugle er begrænset. Enkelte andefugle, som har udruget kuld i Noret, ses dog med ællinger i reservatet.

Som rasteplads har reservatet international værdi for grågås og troldand. Troldand, krikand og grågås trækker ud i fjorden fra den tilstødende Borreby Mose.

I isperioder, hvor der dannes våger i den sydlige del af Noret og i fjorden, er der store mængder af andefugle. Mest almindeligt raster gråand, troldand, knopsvane, sangsvane og blishøne.

Enkelte vadefugle som alm. ryle, hvidklire og mudderklire kan ses på træk.