Ribe

Reservatfolder - nr. 28

16-03-2009

Landskabet 

Reservatet ved Ribe A er et frodigt ferskvandsområde. med rørskov og sivbevoksninger. Aens uregelmæssige og forgrenede løb mel em øer, holme, sump og enge sættes i relief af reservatets beliggenhed i nær tilknytning til Ribe by. 
l vinterhalvåret oversvømmes en del af reservatets lavest liggende landarealer. 

Fuglene 

For vandfugle med tilknytning til ferskvandsbiotoper er områdetværdifuldt både som raste- og yngleplads. 

Blandt de rastende o~ fouragerende arter ses blandt an et grågås, gråand, krikand, pibeand, troldand, knopsvane, grønberiet rørhøne og blishøne. 

Af ynglefugle træffes blandt andet gråand, knopsvane, vandrikse, vibe, dobbeltbekkasin, rødben, rørdrum og rørhøg.

Vildtreservat 

Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. august 2000 forlænget reservatordningen for Ribe Å.Reservatet clækker i alt ca. 91 ha, heraf ca. 26 ha vanclareal og ca.65 ha lanclareal. Arealerne er beliggende syd og sydøst for Ribe by. 
l reservatområdet er der forbud mod jagt

Reservater for vandfugle

I forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, der trådte i kraft i 1994, besluttede Folketinget, at det danske reservatnetværk for vandfugle skulle udbygges. Inden udgangen af 2000 vil ca. 50 reservater derfor være oprettet eller udvidet.

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk af beskyttede områder for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Ribe Å Vildtreservat blev oprettet i 1960 og er en del af dette netværk. 

Reservaterne er fristeder, hvor fugle og pattedyr har fred til at raste og søge føde. 

Det forventes - blandt andet på baggrund af erfaringer fra forsøgsreservater i Limfjorden og ved Møn - at reservaterne vil medføre, at flere fugle opholder sig i områderne i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive større. 

Effekten af reservaterne vil blive fulgt gennem et overvågniingsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.