Ølsemagle Revle

Reservatfolder - nr. 65

16-03-2009

Landskabet 

Ølsemagle Revle og Staunings Ø består af nedbrudt materiale som havet i starten af 1900-tallet har aflejret i den rolige, indre del af Køge Bugt. På grund af strøm og vind er aflejringen sket et godt stykke ude i bugten - først som et lavt rev under havoverfladen og sidenhen som en revle. Sådanne rev kaldes barriereøer. Mellem revlerne og kysten er opstået en lagune, hvor der dannes strandenge mod vest. 

Plante- og dyreliv 

Ud mod Øresund danner revlerne en bred sandstrand, der ind mod land afløses af småklitter med bevoksning af marehalm, hjælme og rynket rose. Strandengene domineres af græsser og lave urter.

Den lavvandede lagune er levested for mange plante- og dyrearter, der er knyttet til hav- og ferskvandsområder.

Den nordligste del af lagunen, der har udløb fra Skensved Å, er nærmest fersk. Her dominerer ferskvandsinsekter som bugsvømmere, hvirvlere og dansemyg. I den sydlige del af lagunen finder man endnu arter knyttet til havmiljøet, bl.a. børsteorme, muslinger og krebsdyr.

Ny landskabsdannelse 

Revlerne vil fortsætte med at vokse til en lang sammenhængende revle, der helt afsnører lagunen. Samtidig vil planterester langsomt fylde lagunen op og omdanne den til en mose. Et nyt barriereøsystem vil senere blive dannet i Køge Bugt ud for det gamle system, og hele landskabsdannelsen vil gentage sig.

Rastende fugle 

Reservatet er raste- og fourageringsområde for mange arter af vandfugle. Der er gode fødemuligheder for arter, som lever af planter f. eks. svaner og pibeand og arter, der foretrækker snegle, børsteorme m.v. som føde f.eks. gravand og hvinand. De opskyllede tangvolde er sommer og efterår fyldt med fluelarver og andre smådyr, som er føde for mange vadefugle.

Andefugle 

Af svømmeænder ses især gråand, pibeand, krikand og gravand. De små dykænder, troldand, taffeland og bjergand raster ofte nordvest for Ølsemagle Revle, mens hvinand forekommer mere spredt. Trækkende flokke af ederfugl raster derimod altid på havsiden af revlerne. Ederfuglehunner, som svømmer til området fra Saltholm sammen med ungerne, søger dog ind på det lave vand. Knopsvane og blishøne raster desuden hyppigt i området.

Vadefugle 

Ølsemagle Revle er desuden kendt for sin store artsrigdom af vadefugle. Om efteråret kan næsten samtlige danske vadefuglearter ses i området, hvor især "vaderne" mellem Ølsemagle Revle og Staunings Ø samt den sydligste del af lagunen er de foretrukne rastepladser. Det er dog kun få arter, der raster i større tal, herunder alm. ryle, vibe, hjejle og strandskade, mens spover, snepper og klirer normalt kun raster i et antal på under hundrede fugle.

Ynglefugle 

Det store rekreative pres på området betyder, at det er svært for kystfuglene at finde tilstrækkelig ro til at yngle. Der kan dog ses enkelte ynglende par af strandskade, stor præstekrave og havterne på revlerne, mens der på strandengene yngler vibe og rødben.

Reservat og rekreativt naturområde

Ølsemagle Revle-Staunings Ø Vildtreservat er en del af det danske reservatnetværk for ynglende og trækkende vandfugle. Reservaterne er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde.

Reservatet har afløst en tidligere natur-fredning af området fra 1990 og inddraget yderligere vand- og landarealer med jagtrestriktioner, herunder lagunen syd for Revlen og private landarealer på vestsiden af lagunerne.

Vildtreservatet supplerer ældre naturfredninger i området med det samlede formål:

  • at beskytte området som yngle- og rasteplads for vandfugle
  • at sikre området som rekreativt naturområde.

Det er vigtig at reservatbestemmelserne overholdes, idet de er med til at sikre en fornuftig balance mellem områdets naturværdier og den menneskelige udnyttelse heraf.