Nærå - Agernæs

Reservatfolder - nr. 90

16-03-2009

Billedet viser en andefugl.

Landskabet - før og nu 

Da Stenalderhavet stod på sit højeste så landskabet på Nordfyn helt anderledes ud end i dag. Nærå Strand var en del af et stort lavvandet havområde med øer, der dækkede hele Nordfyn, hvor der var forbindelse til Odense Fjord. Landhævning og inddæmningsarbejder i slutningen af 1700-tallet lagde grunden til det nuværende kystlandskab, som dog er under stadig udvikling med nye landdannelser. 

Nærå Strand fremstår i dag som et lavvandet nor, delvist afsnøret fra det åbne hav af landtangen Nørreby Hals. Stranden omkranses af smalle strandengs- og rørskovszoner med bagved liggende landbrugsområder. Mod nordøst ved overgangen til Agernæs Flak præges landskabet at diger og lave strandengssøer, som er et af de få klitområder på Fyn.

Mellem Æbelø og Flyvesandet strækker der sig et fladvandet havområde med øer og holme i den vestlige del og det store Agernæs Flak mod øst ud for Nærå Strand. Store dele af flakket tørlægges ved lavvande og udgør et af Fyns største vadeområder.

Rastende vandfugle 

På vaderne på Agernæs Flak og i Nærå Strand ses der meget store mængder af rastende vadefugle. Talrigst er almindelig ryle, hjejle, lille kobbersneppe, vibe og stor regnspove. Desuden ses der efter fynske forhold store flokke af klyde i juni-juli.

Udover vadefugle ses der ret store flokke af svømmeænder, især gråand, pibeand og gravand, men også krikand og spidsand raster i området. Af dykænder ses ofte hvinand og troldand. Knopsvane og skarv er også hyppige rastefugle. 
Om efteråret kan man se store flokke af gæs i området, især grågås og mørkbuget knortegås. I de senere år er bramgås begyndt at raste i flokke på flere hundrede. Gæssene søger i stigende grad føde på markerne, fordi ålegræsset er forsvundet nord for Agernæs Flak.

Ynglefugle 

I Nærå Strand yngler der mindre bestande af vandfugle. Af vadefugle kan nævnes klyde, strandskade, stor præstekrave og rødben. Desuden yngler der knopsvane, ederfugl, toppet skallesluger, gravand og blishøne. 

I rørskovene yngler rørhøg, rørsanger og kærsanger, og der findes en stor ynglebestand af engpiber på strandengene.

Beskyttelsesområde og vildtreservat 

Nærå Strand og Agernæs Flak er udpeget som såkaldt EF-fuglebeskyttelsesområde. Danmark har dermed en særlig forpligtigelse til at passe godt på naturområdet og beskytte stedets fugleliv. 

Miljø- og Energiministeriet har derfor med virkning fra den 1. september 1998 udlagt området som vildtreservat med regulering af jagt og færdsel for at beskytte fuglene.

Billedet viser Nærå Strand og Agernæs Flak er udpeget som såkaldt EF-fuglebeskyttelsesområde.

Nye reservater for vandfugle

Nærå-Agernæs Vildtreservat er et af de ca. 50 reservater, der bliver oprettet eller udvidet inden år 2000. Det har Folketinget besluttet i forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, som trådte i kraft i 1994.

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk af beskyttede områder for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Reservaterne er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde.

Det forventes - blandt andet på baggrund af erfaringer fra forsøgsreservater i Limfjorden og ved Møn - at reservaterne vil medføre, at flere fugle opholder sig i områderne i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive større.

Effekten af reservaterne vil blive fulgt gennem et overvågningsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.

Billedet viser en vandfugl.