Maribo

Reservatfolder - nr. 99

16-03-2009

Landskabet 

Maribosøerne består af fire lavvandede og næringsrige søer: Nørresø, Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle Sø. Vandkvaliteten er generelt dårlig, men i Røgbølle Sø er vandet så klart, at der findes en udbredt bundvegetation. Søndersø er med et vandareal på 791 ha den største af søerne, herefter følger Røgbølle Sø på 200 ha og Hejrede Sø på 50 ha. Søerne er omgivet af rørsumpe, kreaturgræssede enge samt skov i et let kuperet morænelandskab. l søerne findes talrige vige, næs, småøer og holme. 

Søernes omgivelser blev på grund af de landskabelige værdier fredet i 1957. 

Fuglene 

l søerne yngler nogle af landets største bestande af knarand, skeand, taffeland og rørhøg. På Askø og Lindø i Søndersø findes en blandet koloni af skarv og fiskehejre med henholdsvis 2500 og 2-300 ynglepar (1998). 

Om efteråret er søerne blandt landets vigtigste rastepladser for grågås og svømmeænder og i vinterperioden for taffeland, troldand og stor skallesluger. Hovedparten af troldænderne opholder sig kun i søerne om dagen. Om natten søger de ud til de lavvandede havområder omkring Lolland for at søge føde.

Nye reservater for vandfugle

Vildtreservat 

Miljø- og Energiministeren har med virkning fra 1. september 2000 udlagt Maribosøerne som vildtreservat.

Vildtreservatet omfatter Maribo Søndersø, Røgbølle Sø og Hejrede Sø inklusive øer og holme samt landarealer ved Dornæs/Søholt og omkring Røgbølle Sø. 

I reservatet gælder der særlige regler for jagt og Færdsel. 

Jagt på vandfugle er forbudt på størstedelen af søernes vandflade, på markerne ved Søholt/Dornæs samt på øerne i Søndersø og Røgbølle Sø. 

Jagt fra landarealer/rørbræmme omkring Røgbølle Sø er begrænset til 8 dage pr. sæson. 

Sejlads på Røgbølle Sø, Hejrede Sø og i dele af Søndersø er forbudt. I andre områder af Søndersø er sejlads begrænset i dele af året. Færdsel på øer og holme i Søndersø i fuglenes yngletid er med undtagelse af faerdsel på Fruerø, Hestø, Præstø og Borgø forbudt. 

Reservatet omfatter 1.264 ha, heraf er 223 ha landareal.

Nye reservater 

Maribo Vildtreservat er et af de ca. 50 reservater, der er blevet oprettet eller udvidet siden 1993. Baggrunden er en folketingsbeslutning i forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, som trådte i kraft i 1994. 
De nye reservater udbygger det eksisterende netværk for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Reservaterne er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde. Effekten af reservaterne bliver fulgt gennem et overvågningsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen. 

Det forventes - blandt andet på baggrund af de foreløbige resultater af overvågningen - at etableringen af Maribo Vildtreservat vil sikre og eventuelt forlænge vandfuglenes ophold i søerne. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser bevares eller forøges.