Mariager Fjord

Reservatfolder - nr. 80

16-03-2009

Landskabet 

Den smalle Mariager Fjord, der fra Kattegat skærer sig næsten 40 km ind i Østjylland, er skabt som en tunneldal under sidste istid. I den ydre del af fjorden bugter sejlrenden sig mellem store lavvandede områder, hvor der findes et rigt dyre- og planteliv, bl.a. med udbredte bevoksninger af åle- og havgræs. 

Rundt omkring i fladvandet er der skudt lave strandengsøer op med karakteristiske tuer af vadegræsset Spartina, som blev indført til Danmark til landvindingsformål, bl.a. på Overgård.

Omgivelserne er et lavt, delvist inddæmmet kystlandskab, hvor der dog især ved Ajstrup Bugt stadig findes velbevarede strandenge.

Rastende vandfugle 

Mariager Fjord er et vigtigt raste- og fourageringsområde for mange vandfugle.

Den lysbugede knortegås, der yngler på Svalbard, opholder sig periodevis i området fra september til marts. Der er tale om næsten hele verdensbestanden på ca. 5.000 gæs, som i denne periode, alt afhængig af vejret, veksler mellem Lindisfarne i England og Mariager Fjord, hvor de "tanker op" til den kommende ynglesæson. Fra Mariager Fjord trækker gæssene videre til bestemte lokaliteter i Limfjorden, bl.a. Agerø, før de sidst i maj sætter kursen mod ynglepladserne på Svalbard.

Af andre planteædende andefugle, som søger føde i Mariager Fjord, kan nævnes pibeand, gråand, knopsvane og sangsvane. Gravand, der søger dyrisk føde på vaderne, er også en hyppig trækgæst. Desuden ses ofte flokke af hvinand samt stor og toppet skallesluger.

Fuglelivet i yngletiden 

De lave strandengsøer, bl.a. Treskelbakkeholm og Pletten, er hjemsted for rugende måger, terner, ande- og vadefugle.

Her findes ynglekolonier af hættemåge, havterne og klyde samt spredte rugende par af strandskade, rødben, gravand, og knopsvane.

EF-fuglebeskyttelsesområde 

Mariager Fjords betydning som levested for vandfugle har medført, at den ydre del af fjorden samt tilstødende dele af Kattegat er udpeget som såkaldt EF-fuglebeskyttelsesområde. Danmark har dermed en særlig forpligtigelse til at passe godt på naturområdet og beskytte stedets fugleliv.

Vildtreservat 

Miljø- og Energiministeriet har med virkning fra 1. april 1996 udlagt Mariager Fjord som vildtreservat. Reservatordningen indebærer, at der er jagtforbud og færdselsreguleringer på nogle af de steder, hvor fuglene søger føde eller yngler. 

 

Nye reservater for vandfugle

Mariager Fjord Vildtreservat er blandt de ca. 50 reservater, der bliver oprettet eller udvidet inden år 2000. Det har Folketinget besluttet i forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, som trådte i kraft i 1994.

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Reservaterne er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde.

Det forventes – blandt andet på baggrund af erfaringer fra forsøgsreservater i Limfjorden og ved Møn – at reservaterne vil medføre en forøgelse af rastende fugle i områderne. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive væsentligt forøgede.

Effekten af reservaterne vil blive fulgt gennem et overvågningsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.