Løgstør Bredning

Reservatfolder - nr. 81

16-03-2009

Landskabet 

Den nordlige del af Løgstør Bredning er et lavvandet fjordområde med vader og udbredte bevoksninger af ålegræs syd for Bygholmdæmningen. Vest og øst for denne del af bredningen findes tilstødende landarealer med strandenge og mod nord naturreservatet Vejlerne med vidtstrakte enge, rørskove og fladvandede søer.

Vejlerne var indtil inddæmningen i 1870-erne en del af Løgstør Bredning og Limfjorden. Udpumpningen af vand blev dog indstillet i 1916, og området har siden været brugt til fiskeri, jagt, græsning og rørhøst. Vejlerne er i dag privatejede, og der drives ikke jagt i området.

Fuglene 

Løgstør Bredning og Vejlerne supplerer hinanden som internationalt vigtige fuglebeskyttelsesområder.

Bredningen er af international betydning som rasteplads for hvinand og toppet skallesluger, men også vigtig for pibeand. Af rastende fugle ses også regelmæssigt sangsvane, gravand, bjergand, fløjlsand, stor skallesluger og hjejle. I is-situationer, hvor Vejlerne fryser til, har bredningen også stor betydning som vinterrasteplads for vandfugle.

Der er et sampil mellem de lavvandede dele af bredningen og Vejlerne. Ved højvande trækker pibeænderne ind i Vejlerne, ligesom der forekommer et overnatningstræk af hvinænder og skalleslugere ind i området.

På landarealerne ved Pytodde findes ynglende vadefugle, bland andet klyde.

Vildtreservat 

Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. september 1997 udlagt den nordlige del af Løgstør Bredning som vildtreservat.

Reservatordningen indebærer, at jagt er forbudt i den vestlige del af reservatet, mens der er forbud mod motorbådsjagt og jagt fra ikke-opankret fartøj i den østlige del. Der er forbud mod brætsejlads i hele reservatet. Reservatet omfatter i alt 1800 ha fordelt ligeligt på de 2 jagtzoner.

Nye reservater for vandfugle

Løgstør Bredning Vildtreservat er et af de ca. 50 reservater, der bliver oprettet eller udvidet inden år 2000. Det har Folketinget besluttet i forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, som trådte i kraft i 1994.

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Reservaterne er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde.

Det forventes - blandt andet på baggrund af erfaringer fra forsøgsreservater i Limfjorden og ved Møn - at reservaterne vil medføre, at flere fugle opholder sig i områderne i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive større.

Effekten af reservaterne vil blive fulgt gennem et overvågningsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen. 


Trykt udgave af folderen kan fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Thy