Kalveboderne

Reservatfolder - nr. 69

16-03-2009

Det fredede område

Det af fredningen omfattede område er vist på kortet.

Begrundelse for fredningen

Det lavvandede farvand er i vinterhalvåret et meget vigtigt område for vandfugle, der hersamles i meget store antal. Under isvintre er særligt om rådet syd for Sjællandsbroen vigtigt, fordi strømforholdene sikrer åbent vand selv i meget kolde perioder. Store dele af havbunden er dækket af undervandsvegetation, især havgræs og ålegræs, som er af stor betydning for planteædende vandfugle. Endvidere er der i farvandet et rigt dyreliv, f.eks småkrebs, muslinger, fisk, vandinsekter o.lign., som giver levernuligheder for vandfugle, som overvejende lever af dyrisk føde. Kalveboderne er af international betydning for Troldand samt Lille og Stor Skallesluger. Endvidere er forekomsten af PibQand så stort, at området også er tæt på at være af international betydning for denne art. Området er derfor udpeget som en del af EF fuglebeskyttelsesområde nr. 111.

Bestemmelser om sejlads og jagt

Inden for hele det fredede område:

Sejlads med motor uden for sejlrender og sejlruter er forbudt, bortset fra sejlads i forbindelse med fiskeri. Sejlads med luftpudebåde, vandscootere o.lign. er forbudt.Sejlads med motor må ikke ske med større hastighed end 5 knob.

Rosport, lystsejlads og windsurfing uden for sejlrender, sejlruter samt det på kortet viste sejladsområde ud for Hvidovre Lystbådehavn er forbudt i tidsrummet 1. oktober til 29. februar. Syd for Valbyparken er der endvidere i samme tidsrum forsøgsvis i 3 år udlagt en robane til brug for konkurrenceroere, når vindforholdene nødvendiggør det.

Det er forbudt at udøve jagt og at færdes med skydevåben.

Vinterforekomst af svømmefugle i Kalveboderne