Hirsholmene

Reservatfolder - nr. 47

16-03-2009

Landskabet

Øgruppen Hirsholmene er beliggende i Kattegat omkring 7 kilometer nordøst for Frederikshavn. Øgruppen omfatter foruden den beboede ø Hirsholm følgende øer: Græsholm, Tyvholm, Kølpen og Deget samt et antal mindre holme, i alt ca. 45 ha. 
Holmene, der i 1938 blev fredet som naturvidenskabeligt reservat, er især kendt for deres rige fugleliv. I 1981 blev fredningen udvidet til også at omfatte det omkringliggende havområde på ca. 2.400 ha.

Landskabet er præget af store mængder sten samt visse steder af strandvolde, der er dannet ved havets aflejring af grus og sand. På nogle af holmene er stenene med tiden blevet dækket af et tyndt muldlag, som er dannet ved forrådnelse af tang. Øerne Tyvholm og Kølpen samt nogle mindre holme ligger dog stadig næsten uden plantevækst og giver dermed et billede af øernes oprindelige udseende.

Materialevandring omkring øerne har visse steder aflejret finkornet sand og ler, som på syd- og nordsiden af Græsholm og i Præstebugt på Hirsholm har dannet mindre områder med strandeng og sandstrand.

Fuglene

I det nordlige Kattegat og dermed omkring Hirsholmene findes nogle af Nordvesteuropas vigtigste overvintringsområder for havdykænder, blandt andet ederfugl, sortand og fløjlsand. Desuden raster ride, alk, lomvie, lom og lappedykker.

Hirsholmene er endvidere en vigtig ynglelokalitet for vandfugle. Der ruger blandt andet hættemåge, sølvmåge, splitterne, sildemåge, stormmåge, svartbag samt tejst. På øen Hirsholm ruger 500-600 par tejster, hvilket er over halvdelen af landets ynglebestand. Tejsten benævnes i øvrigt Kattegats sorte fugl.

Naturreservat

Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. september 1995 revideret bekendtgørelsen for Hirsholmene Naturreservat.

Reservatordningen indebærer, at jagt er forbudt i den nordlige del af området. Desuden er færdsel forbudt på de ubeboede øer samt i en zone på søterritoriet omkring disse i en afstand af 50 meter regnet fra højeste, daglige vandstandslinie.

Brætsejlads, sejlads med vandscootere, brug af vandski samt sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 10 knob er forbudt indenfor det jagtfri område. På Hirsholms Søndre Mole er færdsel forbudt i perioden 1. april til og med 31. juli.

Ved to lokaliteter på søterritoriet med kalkstensformationer er opankring og fiskeri med skrabende redskaber forbudt.

Reservater for vandfugle

I forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, der trådte i kraft i 1994, besluttede Folketinget, at det danske reservatnetværk for vandfugle skulle udbygges. Inden år 2000 vil ca. 50 reservater derfor blive oprettet eller udvidet.

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk af beskyttede områder for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Hirsholmene er en del heraf. Reservaterne er fristeder, hvor fugle og pattedyr har fred til at raste og søge føde.

Det forventes - blandt andet på baggrund af erfaringer fra forsøgsreservater i Limfjorden og ved Møn - at reservaterne vil medføre, at flere fugle opholder sig i områderne i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive større.

Effekten af reservaterne vil blive fulgt gennem et overvågningsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.