Endelave

Reservatfolder - nr. 94

16-03-2009

Landskabet 

Endelave er en lav, flad ø, der ligger i Kattegat ud for Horsens Fjord. Det højeste punkt ligger knap 8 meter over havets overflade. 

Den vestlige og centrale del af øen er dannet under istiden. Mod nord og øst findes lave, marine forlandsarealer i form af laguner og strandvoldssletter. 

Ca. en tredjedel af Endelaves areal på 13 km' er uopdyrket og rummer en mangfoldighed af naturtyper, som indbyrdes er meget forskellige. 

På den nordlige del af Endelave ligger et stort fredet område kaldet Øvre, som består af store, åbne strandenge, overdrev, lynghede, fyrrekrat og flere små skovsøer. 

Naturen bærer præg af, at der lever et stort antal kaniner på øen. 

Farvandet omkring Endelave er overvejende lavvandet, og store dele af den nordvestvendte bugt er ofte tørlagt ved lav vandstand.  

Fuglene

Strandengene ved Endelave er vigtige yngleområder for en række kystfugle, blandt andet strandskade, vibe og rødben. 

Efter havområderne, hvor der ofte raster store flokke af ænder, udgør de lavvandede kystområder og strandengene de vigtigste områder for rastende og fouragerende fugle. 

Det mest betydningsfulde område er strandengen benævnt Flasken, som rummer både tidevandsrender og strandsøer, hvilket giver gode fourageringsmuligheder for specielt vadefugle. 

Her ses blandt andet hjejle, lille kobbersneppe, almindelig ryle, strandskade samt -rødben. 

Derudover benyttes området af for eksempel mørkbuget knortegås, gråand, pibeand og hvinand.

Vildtreservat

Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. september 1999 udlagt et område øst for færgelejet ved Endelave By som vildtreservat. 

Reservatet clækker ca. 190 ha søterritorium, hvorpå der er forbud mod jagt.

Reservater for vandfugle

I forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, der trådte i kraft i 1994, besluttede Folketinget, at det danske reservatnetværk for vandfugle skulle udbygges. Inden år 2000 vil ca. 50 reservater derfor blive oprettet eller udvidet. 

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk af beskyttede områder for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Endelave Vildtreservat er en del heraf. Reservaterne er fristeder, hvor fugle og pattedyr har fred til at raste og søge føde. 

Det forventes - blandt andet på baggrund af erfaringer fra forsøgsreservater i Limfjorden og ved Møn - at reservaterne vil medføre, at flere fugle opholder sig i områderne i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinter- esserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive større. 

Effekten af reservaterne vil blive fulgt gennem et overvågningsprogram, som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.