Aggersborggård

Reservatfolder - nr. 34

16-03-2009

Aggersborggård vildtreservat ligger vest for Aggersund ved Limfjorden. Reservatet omfatter både landarealer, øer, holme og vand. I perioder med østenvind kan sundet mellem fastlandet og Borreholm nærmest være tørlagt, mens vind fra vestlig retning kan presse betydelige mængder vand i op lavere liggende strandenge. De afgræssede strandenge giver gode ynglebetingelser for måge- og vadefugle. Reservatet udgør desuden en værdifuld rasteplads for mange vadefugle.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave hos  Naturstyrelsen – Thy  .

Læs publikation