Miljøprojekt, 1291, 2009

Udvikling og anvendelse af screeningsmetoder til bestemmelse af krom(VI) og bromerede flammehæmmere i elektrisk og elektronisk udstyr

18-05-2009

RoHS stofferne har traditionelt været brugt til en lang række formål, og da elektrisk og elektronisk udstyr indeholder mange enkeltdele, som hver især skal overholde RoHS bestemmelserne, er det en omfattende opgave at bestemme, om et produkt overholder bestemmelserne i direktivet.
Til bestemmelse af bly, cadmium og kviksølv findes der en anvendelig screeningsmetode, hvor man ved hjælp af røntgenfluorescens spektrometri (XRF) hurtigt og ikke-destruktivt kan undersøge forekomsten af stofferne i de enkelte materialer. For hexavalent krom og de to grupper af bromerede flammehæmmere PBDE og PBB er XRF metoden ikke umiddelbart anvendelig, og der har derfor været et behov for udvikling af relativt enkle og billige screeningsmetoder.

Læs publikation