Orientering fra Miljøstyrelsen, 3, 2009

Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2005

29-05-2009Rapporten indeholder en opgørelse over spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg for 2005. Herudover er fordelingen af slam indenfor slambehandlingsformer og slutdisponering samt en oversigt over slamkvaliteten for både den samlede mængde slam og mængden disponeret til landbrug beskrevet. Desuden giver rapporten et overblik over udviklingen i slamkvaliteten inden for både tungmetaller og miljøfremmede stoffer.Læs publikation