Miljøprojekt, 1281, 2009

Fytoremediering af PAH- og olieforurening på nedlagt asfaltværk

14-05-2009

På et tidligere asfaltværk, hvor jorden er kraftigt forurenet med dieselolie og tjære, er der blevet udført et planteoprensningsforsøg med pil og poppel. Forsøget har løbet over 6 år. Der blev set stor variation i forureningskoncentrationerne i jord og terrænnært grundvand, både rumligt og tidsligt, Der sås fald i koncentrationerne i det terrænnære grundvand af BTEX’er og naphthalen. Muligvis også af phenoler og kulbrinter, men ikke af PAH’er og NSO-forbindelser. Det er usikkert om faldet i forureningskoncentrationerne skyldes beplantning eller generel naturlig nedbrydning. Grunden var ikke oprenset ved projektets afslutning.

Læs publikation