Miljøprojekt. 1282, 2009

Fytoremediering af olie- og benzinforurening på nedlagt benzinstation

14-05-2009

Med henblik på at vurdere potentialet for fytooprensning af olie- og benzinforureninger på nedlagte tankstationer er der blevet udført et in situ fytooprensningsprojekt af jord- og grundvandsforurening på et nedlagt tankanlæg i Rønnede på Sjælland. Oprensningen blev moniteret i en 6-årig periode. Der skete i perioden en generel reduktion af kulbrinteindholdet i grundvandet, ligesom der er sket en signifikant massefjernelse i jorden. Begge dele kan dog ikke entydigt tilskrives beplantningen, men snarere den tilførte gødning. Beplantningen har ikke væsentligt ændret de hydrologiske forhold på lokaliteten.

Læs publikation