Miljøprojekt, 1280, 2009

Fytoremediering af kulbrinte- og anden forurening på nedlagt slamdepot

14-05-2009

På en lokalitet i Valbyparken er phyto-oprensning som teknologi til oprensning af organiske forureninger i jord blevet afprøvet. Lokaliteten er et tidligere slamdepot med meget høje koncentrationer af både organiske forureninger og metaller, et højt indhold af organisk stof og en meget ringe dybde til anaerobe forhold. To testfelter er blevet beplantet med hhv. pil og poppel og udviklingen af bl.a. planternes sundhedstilstand, nedbrydning af olie og PAH samt optag af metaller undersøgt over en 6-årig periode.

Læs publikation