Miljøprojekt, 1293, 2009

En opdateret analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx

28-05-2009

I 2006 offentliggjorde Miljøstyrelsen en rapport om de tekniske muligheder og de dertil knyttede samfundsøkonomiske konsekvenser for at reducere emissionen af NOx fra primært stationære kilder. Det har siden vist sig, at en række forudsætninger i rapporten ikke har holdt stik. Miljøstyrelsen har derfor fået gennemført en opdatering af rapporten med det formål at indhente viden om hvilke tiltag, der fortsat er relevante, samt pege på nye NOx reducerende tiltag. COWI har foretaget den tekniske opdatering af tiltagene, mens Miljøstyrelsen har foretaget de samfundsøkonomiske beregninger. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at det vil være fordelagtigt at gennemføre tiltag som bedre styring af gasmotorer på kraftvarmeværker og udskiftning af brænderne på kedler i industrien med gasolie og på kraftvarmeværkerne. Desuden peges der på, at der kan være et potentiale for rentable NOx reduktioner i affaldsforbrændingsanlæg gennem optimering af SNCR. De aktuelle beregninger af de danske NOx-emissioner viser, at Danmark vil kunne overholde det gældende EU-direktiv om emissionslofter(NEC-direktivet). Den opdaterede rapport vil indgå i overvejelserne om det reviderede NEC-direktiv med emissionslofter for 2020.

Læs publikation