Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 122, 2008

Statistisk analyse og biologisk tolkning af toksicitetsdata

10-10-2008

I nærværende rapport har vi analyseret en lang række allerede eksisterende dosis-responskurver fra toksikologiske og økotoksikologiske forsøg med planter, mikroorganismer og dyr. Vi har vist, hvorledes man med fordel kan optimere sit forsøgsdesign ved at kombinere antallet af doseringer og gentagelse på en sådan måde, at man anvender flere doseringer og færre gentagelser. Yderligere har vi vist det er vigtigt at tage hensyn til datas beskaffenhed (f.eks. om det er kontinuerte data, som formodes at være normalfordelte, eller binære data (død eller levende), som er binomialfordelte) for at opnå korrekte estimater for pesticiders giftighed.

Læs publikation