Miljøprojekt, 1224, 2008

Bestemmelse af forureningskoncentrationen i mobilt porevand i den umættede zone

14-03-2008

Rapporten omhandler bestemmelse af forureningskoncentration i porevand, som er i kontakt med jordforurening. Der er udført forsøg med prøvetagning og kemisk analyse af porevand i kontakt med jord forurenet med forskellige stoffer. Resultaterne viser, at der for nogle stoffer (MTBE og til dels TCE) er rimelig overensstemmelse mellem den teoretiske ligevægtskoncentration i porevandet (beregnet ud fra koncentrationen i jorden) og den målte koncentration, mens dette tilsyneladende ikke gælder for andre stoffer (BTEX'er og phenanthren). Ligeledes er der udført forsøg med analyser af poreluft, men resultaterne heraf gav ikke nogen tilfredsstillende korrellation mellem teoretiske og målte koncentrationer.

Læs publikation