Miljøprojekt Nr. 1223, 2008

Monitering af PCE-afværge ved kemisk oxidation (permanganat) i moræneler - Bilagsrapport

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

28-05-2008

Kemisk oxidation med kaliumpermanganat er afprøvet i fuld skala som afværgestrategi til oprensning af PCE-forurening i moræneler med sandslirer. Den kemiske oxidation blev igangsat efter en forudgående opboring af forurenet jord i kildeområdet. Distributionen af kaliumpermanganat i sandslirerne foregik væsentligt hurtigere og væsentligt mere udbredt end forventet, men efterfølgende blev der registreret en markant aftagende distribution af oxidationsmidlet. Der blev dokumenteret en lokal omsætning af PCE i jord (lermatricen) og grundvand (vandførende sandlag). Omsætningen blev sammenkædet med en aktuel eller tidligere tilstedeværelse af kaliumpermanganat. De samlede afværgeforanstaltninger førte af flere årsager imidlertid ikke til en oprensning af ejendommen. Anvendelsen af kemisk oxidation med permanganat i lavpermeable aflejringer med præferentiel strømning i sandslirer vurderes at have en begrænset oprensningseffekt. I højpermeable aflejringer vurderes permanganatoxidation at kunne føre til en succesfuld oprensning.

Læs publikation