Miljøprojekt, 1202, 2007

Modelsimuleringer af PCEoprensning ved kemisk oxidation i moræneler

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

26-11-2007

Kemisk oxidation som afværgestrategi til oprensning af PCE forurening i moræneler er evalueret ved modelsimuleringer. Oxidationsmidlet forbruges ved reaktion med naturligt organisk materiale ved en reaktionsfront i morænelersmatrix nær de indlejrede sandlag. Diffusionen i lermatricen er den mest begrænsende faktor for oprensningens effektivitet, da nedbrydning af PCE alene sker i en reaktionszone nær de indlejrede sandlinser og i sandlinserne. For at gennemføre en tilfredsstillende oprensning med denne teknik på mindre end 10 år er det derfor nødvendigt at afstanden mellem sandlinser (eller sprækker) er lavere end 50 cm eller at materialet har en betydeligt lavere NOD.

Læs publikation