Miljøprojekt, 1154, 2007

Måling af asbestforurening i forbindelse med tagrenovering

07-03-2007

Der er i projektet forsøgt at opnå viden om i hvor stort omfang, der afgives asbestfibre fra asbestholdige tage i forbindelse med renovering sammenlignet med almindelig slitage. Der er i den forbindelse undersøgt jord og mosprøver udtaget fra arealerne omkring huse lige efter tagrensning, efter tagrensning og oprensning af omgivelserne samt hvor ingen afrensning er foretaget (slitage).  - Der er i projektet gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle landets kommuner er blevet bedt om at redegøre for deres erfaringer vedrørende asbestsager.  - En begrænset litteraturundersøgelse er gennemført med henblik på belysning af de sundhedsmæssige risici asbestfibre vil kunne udgøre i eller på jord. Resultaterne fra undersøgelserne af jord og mosprøver viser, at jordprøver taget umiddelbart efter tagrensning indeholder mange asbestfibre, atjordprøver taget efter tagrensning og oprensning indeholder fåasbestfibre, at jord og mos taget fra omgivelser hvor ingen afrensning er foretaget generelt indeholder få asbestfibre, enkelte mosprøver indeholder dog mange asbestfibre.

- Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kommunerne savner et bedre grundlag for rådgivning af borgere
og virksomheder. -Litteraturundersøgelsen gav intet resultat.

Læs publikation